Co mi grozi za niepłacenie alimentów? Prawo alimentacyjne w Polsce

W Polsce płacenie alimentów jest sprawą oczywistą. Muszą być płacone w terminie i w pełnej wysokości, chyba że sąd postanowi inaczej. Jeśli nie chcesz płacić alimentów na swojego byłego małżonka, musisz mieć ku temu ważny powód – może to być np. fakt, że mieszka on z nowym partnerem lub otrzymuje od niego wsparcie.

Z reguły tylko małżonek, który został zobowiązany do płacenia alimentów, może się od nich uchylić. W tym przypadku musi on uzyskać zgodę drugiej strony. W przypadku, gdy oboje małżonkowie mieszkają razem ze wspólnymi dziećmi pod jednym dachem, wymóg ten nie obowiązuje – nawet jeśli strony rozstały się z powodu problemów rodzinnych – pod warunkiem, że nie otrzymują żadnych korzyści materialnych od nowego partnera.

Jeśli nie płacisz alimentów, np. dlatego, że były małżonek otrzymuje korzyści majątkowe od nowego partnera, a istnieje ważny powód, dla którego miałbyś się ich zrzec, musisz udać się do sądu i wnieść o zmianę dotychczasowego orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym. Jeżeli jednak nie przedstawi Pani ważnych powodów uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub jeżeli oboje małżonkowie mieszkają razem z dziećmi pod jednym dachem i nie otrzymują od siebie żadnych korzyści materialnych, sąd zmieni swoje orzeczenie jedynie w zakresie terminów płatności i/lub wysokości alimentów – nie uchyli Pani obowiązku ich płacenia w całości. O takie rozwiązanie można się ubiegać dopiero wtedy, gdy były małżonek otrzymuje korzyści materialne od nowego partnera, a twoja sytuacja uległa zmianie.

Jeśli nie będziesz płacić alimentów, sąd wyda tytuł wykonawczy, w którym nakaże Ci to robić. Daje ono również byłemu małżonkowi prawo do złożenia wniosku o wszczęcie przeciwko Pani postępowania egzekucyjnego – zazwyczaj odbywa się ono przed komornikiem sądowym (jeśli dotyczy płacenia alimentów tygodniowych) lub prywatnym komornikiem sądowym (w sprawach dotyczących alimentów zryczałtowanych). Jeśli zostanie Pani zawiadomiona o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, a mimo to odmawia Pani płacenia alimentów, wówczas były małżonek może wystąpić do sądu z wnioskiem o zobowiązanie Pani do złożenia zabezpieczenia zamiast zapłaty (np. poprzez zawiadomienie pracodawcy o obowiązku łożenia na utrzymanie dzieci i zawieszenie egzekucji w przypadku uzyskania wystarczających środków finansowych) lub doprowadzić do aresztowania.

Jeśli były małżonek złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, ale nie jest już uprawniony do otrzymywania alimentów ze względu na zmianę okoliczności (np. otrzymywanie korzyści materialnych od nowego partnera), sąd zamiast nakazać aresztowanie, nakaże Ci złożenie zabezpieczenia zamiast zapłaty. Masz wtedy więcej czasu na zapłacenie alimentów – do 60 dni, jeśli pozew został złożony za pośrednictwem poczty, do 30 dni, jeśli tytuł wykonawczy został wydany na wniosek pracodawcy byłego małżonka). Jeśli nie wpłacisz tej kaucji w wymaganym terminie, sąd wyda postanowienie egzekucyjne o natychmiastowym aresztowaniu i wyznaczy prywatnego komornika lub komornika urzędu pracy właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania . Zostaniesz wtedy aresztowany i zobowiązany do złożenia zabezpieczenia w miejsce zapłaty.

Jeśli nie płacisz alimentów, ponieważ Twój były małżonek nie chce ich otrzymywać, sąd może obniżyć kwotę do zapłaty lub nakazać, aby były one wpłacane bezpośrednio na zablokowane konto bankowe (jeśli Twój małżonek wyrazi na to zgodę). Orzeczenie to nie będzie miało wpływu na toczące się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez drugą stronę. Jeśli nie zastosujesz się do tego orzeczenia i jeśli Twój były małżonek złoży pozew egzekucyjny w ciągu miesiąca od dowiedzenia się o niezapłaconych alimentach, może on złożyć wniosek o natychmiastową egzekucję – nawet jeśli nie pozostały żadne zaległe płatności. Egzekucja nastąpi, chyba że złożysz wniosek kwestionujący jego/jej prawo do alimentów co najmniej 10 dni przed pełną płatnością wszystkich zaległych płatności .

Jeśli pracodawca Twojego byłego małżonka złoży pozew egzekucyjny, a Ty nie odpowiesz na niego lub go nie zakwestionujesz, wówczas sąd przychyli się do wniosku i wyda tytuł egzekucyjny w celu natychmiastowego aresztowania i zawieszenia wszelkich zasiłków należnych od Twojego nowego partnera. Gdy to nastąpi, musi Pani złożyć wniosek o zakwestionowanie prawa drugiej strony do alimentów w ciągu 10 dni przed upływem terminu płatności wszystkich zaległości. Jeśli tego nie zrobisz, twój były małżonek może zażądać nakazu zapłaty od twojego pracodawcy .

Twój były małżonek może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie płatności dokonanych po wydaniu prawomocnego orzeczenia, jeśli dowie się, że zawarłeś porozumienie z nowym partnerem, które pozwala ci na spełnienie wszystkich obowiązków nałożonych na rodziców wobec ich dzieci tylko poprzez przypisanie dochodów uzyskiwanych od nowego partnera do byłego małżonka . W przypadku złożenia pozwu egzekucyjnego i braku odpowiedzi lub niestawienia się, sąd wyda tytuł egzekucyjny z nakazem natychmiastowego pozbawienia wolności, zawieszenia wszelkich świadczeń należnych od pracodawcy oraz zajęcia wszelkich dostępnych środków finansowych.

Jeśli nie płacisz alimentów po wydaniu prawomocnego wyroku nakazującego ich płacenie, twój były małżonek może złożyć wniosek o ich egzekucję bezpośrednio do kancelarii komornika sądowego (jeśli płatności dokonywane są co tydzień) lub prywatnego komornika (w przypadku kwot ryczałtowych). Zostaniesz wówczas zobowiązana do złożenia zabezpieczenia w miejsce zapłaty do czasu całkowitej spłaty. W niektórych przypadkach, jeśli nadal odmawiasz dokonywania terminowych płatności zgodnie z nakazem przez sąd, były małżonek może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu aresztowania Cię za bezuprawne niedotrzymanie obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli zostanie udowodnione, że nie płaciłeś alimentów z powodu umyślnego zaniedbania lub odmowy alimentacji dzieci – np. jeśli zaniechanie było spowodowane złą wolą i wyrządziło byłemu małżonkowi znaczną szkodę – wówczas zostaniesz skazany na karę pozbawienia wolności, nawet jeśli nie zapłaciłeś zaległych alimentów. Kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 30 dni . Jeśli w tym czasie istnieją zaległe płatności, stają się one natychmiast wymagalne i płatne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *