Co to jest postępowanie upadłościowe i jak działa w Polsce?

W Polsce istnieją dwa różne rodzaje postępowań upadłościowych: duże i małe. W przypadku „dużej” niewypłacalności, sąd ustanawia specjalnego nadzorcę sądowego dla całego majątku dłużnika lub jego części. Z kolei w przypadku „małej” niewypłacalności sąd wyznacza zwykłego syndyka, którego zadaniem jest ostateczne uregulowanie stanu prawnego dłużnika. Różnica między nimi polega na tym, że zarządca specjalny zarządza jedynie majątkiem dłużnika w ramach przysługujących mu uprawnień zarządczych, podczas gdy zarządca zwykły musi również zaspokoić roszczenia wierzycieli i zapewnić ich zaspokojenie z dochodów ze sprzedaży majątku.

Obaj zarządcy muszą stosować nie tylko przepisy prawa polskiego, ale także przepisy wiążących Polskę konwencji międzynarodowych. Spółka lub osoba fizyczna może zostać uznana za niewypłacalną. Zarządcę wyznacza sąd na wniosek wierzycieli, wspólników lub innych zainteresowanych osób (np. dłużnika, który nie może zaspokoić swoich zobowiązań). Warto wspomnieć, że wszystkie firmy zatrudniające więcej niż 10 pracowników są zobowiązane do przygotowania i przechowywania do dyspozycji przez pięć lat rejestrów zawierających dane osobowe pracowników (czyli: nazwisko, imię, datę urodzenia i adres) wraz z informacjami, które należą do tego pracownika (np. wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę w pieniądzu lub inne świadczenia) 

Czy jest jakiś limit czasowy na złożenie wniosku? Jakie dokumenty muszą być dołączone do wniosku?

Spółki mogą złożyć wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego pod warunkiem, że takie postępowanie zostało wszczęte wobec nich w innym państwie członkowskim lub jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że będą one przedmiotem takiego postępowania. Do wniosku spółki należy załączyć: bilans księgowy oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 12 miesięcy, listę wierzycieli i ich roszczeń, działalność gospodarczą i główne umowy, informacje o procedurach likwidacyjnych zawartych w ustawodawstwie wewnętrznym lub zastosowanych wobec niej przez właściwy organ. Czy po złożeniu wniosku wierzyciele są informowani? Kogo uważa się za osoby zainteresowane w postępowaniu upadłościowym?

Gdy sąd otrzyma wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej ostrzeżenie o tym fakcie. Obwieszczenie zawiera informację o wszczęciu postępowania upadłościowego w stosunku do jednej lub kilku spółek, ich nazwę i siedzibę, nazwisko przedstawiciela oraz termin, w którym należy złożyć wnioski w sprawie przyłączenia się do postępowania lub wyłączenia z niego. Dla wierzycieli, którzy chcą uczestniczyć w postępowaniu, nie są wymagane żadne odrębne dokumenty. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą swoich roszczeń w ciągu trzech miesięcy od publikacji ostrzeżenia na stronie internetowej sądu, ryzykują utratę prawa do wnoszenia roszczeń wobec tych spółek . Sąd zamieszcza również na swojej stronie internetowej listę wierzycieli, którzy zgłosili wierzytelności w terminie trzech miesięcy 

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?

Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego mogą złożyć: – spółki lub inne podmioty gospodarcze, które są dłużne co najmniej 500 zł; – osoby fizyczne; oraz – podmioty zagraniczne (np. spółki niepolskie) mające siedzibę w Polsce. Co z udziałowcami? Czy są uprawnieni do złożenia wniosku?

Wspólnicy nie są uważani za strony zainteresowane w przypadku dużych upadłości, gdy zarządca jest powoływany przez sąd na wniosek wierzycieli lub gdy powołanie to wynika z wniosku wierzycieli, ale mogą być zainteresowani w przypadku małych upadłości, gdy zarządcą jest wyznaczony przez nich syndyk lub inna osoba W przypadku, gdy sąd stwierdzi, że zachowanie dłużnika było oszukańcze, zmierzające do ukrycia lub przedłużenia postępowania upadłościowego, może uznać, że dłużnik nie kwalifikuje się do postępowania upadłościowego. Przepisy dotyczące niedopuszczalności z powodu oszustwa mają zastosowanie na wszystkich etapach postępowania upadłościowego (np. przed wszczęciem postępowania upadłościowego – gdzie wierzyciel może złożyć wniosek; w ramach postępowania upadłościowego; oraz w trakcie egzekucji). Do czasu dokonania oceny przez zarządcę lub syndyka, wierzyciele muszą złożyć swoje wierzytelności u komornika. Jak długo trwa wszczęcie postępowania upadłościowego? Co dzieje się po złożeniu wniosku?

Dlaczego ten przypadek różni się od zgłoszenia do postępowania likwidacyjnego?

Procedury upadłościowe są podobne do likwidacyjnej: wyznaczony przez sąd syndyk przejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania związane z dłużnikiem i sprzedaje te aktywa w celu odzyskania jak największej wartości. Postępowanie upadłościowe trwa do trzech lat, jednak sąd może je przedłużyć na kolejne sześciomiesięczne okresy, aż do ostatecznego zakończenia postępowania (czyli łącznie do pięciu lat). Co z apelacją?

Akcjonariusze nie będą mogli odwoływać się od decyzji o wyłączeniu ich z postępowania upadłościowego z powodów prawnych; będą mieli jedynie dostęp do administracyjnych środków odwoławczych, np. poprzez składanie wniosków do kancelarii komorniczej lub wnoszenie sprzeciwów na licytacjach prowadzonych przez syndyków lub zarządców. Akcjonariusze mogą jednak wszcząć postępowanie karne przeciwko upadłym spółkom, jeżeli ich postępowanie było nieuczciwe.

Po tym okresie powoływany jest zarządca, który zarządza masą upadłości. Moment powołania zarządcy zależy od tego, czy istnieją wierzyciele zabezpieczeni, którzy zgłoszą swoje roszczenia do sądu w celu egzekucji z majątku dłużnika przed jego likwidacją. W trakcie postępowania upadłościowego przejęcie papierów wartościowych może nastąpić wyłącznie na podstawie postanowienia sądu wydanego na wniosek uczestnika postępowania upadłościowego (np. wierzyciela). Po zakończeniu postępowania upadłościowego powoływany jest jeden lub kilku syndyków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *