Umorzenie egzekucji w Polsce. Z jakiego powodu sąd może umorzyć egzekucję?

Sąd może umorzyć egzekucję, jeżeli okaże się, że wierzyciel działa z rażącym niedbalstwem lub z zamiarem pokrzywdzenia dłużnika.

Postępowanie to sąd wszczyna z urzędu lub na wniosek zainteresowanego, a w wyjątkowych przypadkach na wniosek wykonawcy/egzekutora. Wniosek o umorzenie musi być złożony przed terminem wyznaczonym do wyegzekwowania zapłaty (jeżeli termin ten nie został wcześniej wyznaczony). Podstawą do umorzenia egzekucji jest dołączenie spisu zajętego i przekazanego do egzekucji mienia, dostępnych dokumentów potwierdzających stan faktyczny, aktu prawnego – jeśli dotyczy – określającego rodzaj egzekwowanego długu, umowy zadłużenia, decyzji Urzędu Skarbowego o wyliczonych kwotach podatku, oraz zaświadczenie, o które wystąpiono w celu ustalenia postępowania egzekucyjnego.

Sąd musi stwierdzić, że wierzyciel umarzając egzekucję działa z rażącym niedbalstwem lub z zamiarem pokrzywdzenia dłużnika. W takim przypadku egzekucja zostaje umorzona, jeżeli: – zachodzi uchybienie natury proceduralnej przy wszczęciu lub prowadzeniu postępowania egzekucyjnego; – zachodzi niemożność wyegzekwowania zapłaty z powodu okoliczności niezależnych od wierzyciela; – zachodzą wątpliwości, czy fakt, na którym oparto żądanie, rzeczywiście istnieje. W tych przypadkach sąd nie umorzy egzekucji, jeżeli: – nastąpiły zmiany w istotnych faktach lub dowodach uzasadniających roszczenia z art. 346-357 niniejszego Kodeksu dotyczące odpowiedzialności za szkody na życiu/zdrowiu spowodowane zatruciem alkoholem w wyniku spożywania napojów alkoholowych nastąpiły zmiany w istotnych faktach lub dowodach uzasadniających roszczenie na podstawie art. 358 tego Kodeksu, który zwalnia od odpowiedzialności osoby udzielające pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie, jeżeli jej życie/zdrowie jest zagrożone.

Ponadto egzekucja może zostać umorzona, jeżeli: – zachodzą wątpliwości, czy fakt, na którym opiera się żądanie, rzeczywiście istnieje; – nastąpiła istotna zmiana okoliczności uzasadniająca różnego rodzaju zwolnienia od odpowiedzialności odszkodowawczej lub ograniczonej odpowiedzialności odszkodowawczej, gdyż art.. 345-357 i 358 niniejszego Kodeksu, jak również w przypadkach objętych innymi przepisami, w których odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona (np . Art. 342, § 1 ust. 1 pkt 6), art. 360 niniejszego Kodeksu; – nastąpiły istotne zmiany w zakresie istotnych faktów lub dowodów uzasadniających roszczenia z art. 345-357 i 358 niniejszego Kodeksu dotyczące odpowiedzialności za szkody na życiu/zdrowiu spowodowane zatruciem alkoholem wskutek spożycia napojów alkoholowych, a także inne określone w nich okoliczności zwalniające od odpowiedzialności osoby udzielające pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie, jeżeli jej życie/zdrowie jest zagrożone; – stwierdzono wszczęcie postępowania windykacyjnego bez uprawnienia wierzyciela do żądania zapłaty lub przy niespełnieniu innych wymogów, o których mowa w art. 328 Kodeksu.

Sąd może umorzyć egzekucję, jeżeli: – zachodzi wada o charakterze proceduralnym w wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego; – niemożności wyegzekwowania zapłaty z powodu okoliczności niezależnych od wierzyciela, jednakże w tym przypadku egzekucja nie zostanie umorzona, jeżeli nastąpiła zmiana istotnych okoliczności faktycznych lub dowodów uzasadniających roszczenia z art. 346-357 niniejszego Kodeksu w zakresie odpowiedzialności za szkody na życiu/zdrowiu spowodowane upojeniem alkoholowym w wyniku spożycia napojów alkoholowych.

Sąd musi stwierdzić, że wierzyciel, zaprzestając egzekucji, działa z rażącym niedbalstwem lub z zamiarem pokrzywdzenia dłużnika. W tym przypadku sąd może umorzyć egzekucję tylko wtedy, gdy: -istnieją wątpliwości, czy fakt, na którym oparte jest żądanie, rzeczywiście istnieje; – nastąpiła istotna zmiana okoliczności uzasadniająca różnego rodzaju zwolnienia od odpowiedzialności za odszkodowania lub ograniczonej odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 345-357 i 358 UL), a także w przypadkach objętych innymi przepisami, w których odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona (np, Art. 354 ust. 1 pkt 6), art. 359 UL; – nastąpiła istotna zmiana okoliczności uzasadniających różnego rodzaju wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej lub ograniczonej odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 345-357 i 358 UL) w zakresie uszczerbku na życiu/zdrowiu spowodowanego upojeniem alkoholowym, w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych, a także innych określonych w nich okoliczności zwalniających od odpowiedzialności osoby udzielające pomocy osobie, której życie/zdrowie jest zagrożone;

Ponadto egzekucja może zostać umorzona, jeżeli: – zachodzą wątpliwości, czy fakt, na którym opiera się żądanie, rzeczywiście zaistniał; – nastąpiła istotna zmiana okoliczności uzasadniająca różnego rodzaju wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej lub ograniczonej odpowiedzialności odszkodowawczej, o których mowa w art. 345-357 i 358 UL, a także w przypadkach objętych innymi przepisami, w których odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona (np. art. 345-357 i 358 UL) 345-357 i 358 UL, a także w przypadkach objętych innymi przepisami, w których odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona (np. 354(1)(6), Art. 359 UL); – nastąpiła istotna zmiana istotnych okoliczności faktycznych lub dowodowych uzasadniających roszczenia z art. 345-357 i 358 UL dotyczących odpowiedzialności za szkody na życiu lub zdrowiu spowodowane upojeniem alkoholowym, w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych, a także innych określonych w nich okoliczności zwalniających od odpowiedzialności osoby udzielające pomocy osobie, której życie lub zdrowie jest zagrożone ;

sąd może umorzyć postępowanie egzekucyjne, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 328 Kodeksu dotyczącego odpowiedzialności za szkody na życiu/zdrowiu spowodowane upojeniem alkoholowym w wyniku spożycia napojów alkoholowych, a także inne przewidziane w nim okoliczności zwalniające od odpowiedzialności osoby udzielające pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie, jeżeli jej życie/zdrowie jest zagrożone;

– stwierdzenia, że postępowanie windykacyjne zostało wszczęte bez uprawnienia wierzyciela do żądania zapłaty lub gdy nie są spełnione inne wymagania, o których mowa w art. 328 Kodeksu.

Sąd może umorzyć egzekucję, jeżeli 

– zachodzą uchybienia natury proceduralnej we wszczęciu lub prowadzeniu postępowania egzekucyjnego 

– wyegzekwowanie zapłaty jest niemożliwe z powodu okoliczności niezależnych od wierzyciel

– istnieją wątpliwości, czy fakt(y), na którym(ch) opiera się żądanie, rzeczywiście istnieje/powstał(y), lub 

– nastąpiła istotna zmiana okoliczności wynikająca z roszczeń osób trzecich.

Naruszenie określonych przepisami prawa granic w odniesieniu do niektórych roszczeń stanowi podstawę do umorzenia postępowania egzekucyjnego lub zawieszenia jego biegu.

1. Istnieją podstawy do przyjęcia, że przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego możliwe byłoby wystąpienie o zapłatę bez uciekania się do egzekucji, o ile taka możliwość w ogóle by istniała 

2. Nie zostały spełnione inne przesłanki, o których mowa w art. 328 UL 

3. Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte bez upoważnienia wierzyciela lub gdy nie są spełnione inne wymagania, o których mowa w art. 328 UL Sąd może umorzyć postępowanie egzekucyjne, jeżeli 

– zostanie stwierdzone uchybienie procesowe przy wszczęciu lub prowadzeniu postępowania egzekucyjnego, 

– egzekucja stała się niemożliwa z powodu okoliczności niezależnych od wierzyciela, wyroki skazujące zostały uchylone w postępowaniu odwoławczym i nie wydano nowego wyroku skazującego oskarżonego, wyroki skazujące zostały uchylone w postępowaniu odwoławczym i nie wydano jeszcze prawomocnego wyroku skazującego; odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody powstałe wskutek utraty życia lub zdrowia spowodowanej jazdą w stanie nietrzeźwości, a także inne zobowiązania określone w art. 345-357 i 358 UL, które zwalniają od odpowiedzialności osoby udzielające pomocy osobie, której życie lub zdrowie jest zagrożone; żądanie zapłaty opiera się wyłącznie na zdarzenie niewykonania zobowiązania, postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie wcześniejszego orzeczenia, które zostało uchylone orzeczeniem sądu lub aktem sądowym lub nie wydano jeszcze prawomocnego orzeczenia w sprawie 

– przeciwko wierzycielowi zostały zgłoszone roszczenia, co do których istnieje podstawa prawna do zwolnienia z egzekucji. Sąd może podwyższyć sumę przedawnienia określoną w art. 375 UL, jeżeli okaże się, że nie wystarczają one na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, których roszczenia wymagałyby zaspokojenia w całości. Jeżeli kilku wierzycieli występuje jednocześnie o zapłatę, a roszczenia nie mogą być zaspokojone w całości tylko z powodu braku środków, wówczas w pewnych okolicznościach wierzyciele występujący jednocześnie mogą żądać zapłaty według kolejności (art. 376).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *