Wartość umowy ustnej w świetle prawa.

Umowa ustna lub umowa, która nie jest zawarta na piśmie, jest tak samo legalna i wiążąca jak ta, która jest spisana. Jeśli dana osoba może udowodnić istnienie umowy i jej warunków, sądy podtrzymają ją i uczynią częścią oficjalnego rejestru sądowego.

Aby udowodnić istnienie umowy, osoba musi przedstawić następujące dowody:

1) Oferta. Kiedy dana osoba zawiera ustną umowę z drugą stroną, prawo zakłada, że strony zgodziły się na wszystkie warunki, chyba że istnieje dowód przeciwny. W większości przypadków jest to osiągane przez jedną osobę mówiącą, jakie są jej intencje i czego chce od drugiej strony.

2) Akceptacja. Kiedy jedna ze stron określi swoje intencje i przedstawi propozycję, składa „ofertę”, która pozostaje otwarta do przyjęcia, dopóki ktoś jej nie zaakceptuje lub nie odrzuci. Nie ma określonego limitu czasu na akceptację w każdym przypadku; jeśli jednak nie ma odpowiedzi w rozsądnym czasie (na przykład pięć dni), każda ze stron może rozważyć milczenie drugiej osoby jako przyjęcie oferty. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której jedna ze stron prosi o więcej czasu na rozważenie oferty – w takim przypadku musi ona określić, ile dodatkowego czasu potrzebuje przed przyjęciem lub odrzuceniem oferty.

3) Rozważenie. Oznacza to, że obie strony wymieniają coś wartościowego (np. pieniądze, usługi lub własność) w zamian za wymianę obietnic między nimi. Osoby, które nie otrzymują niczego w zamian za swoje obietnice, nie mogą ich egzekwować i mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej w przypadku wyroku sądowego wydanego przeciwko nim.

Osoba niepełnoletnia może również zawrzeć umowę ustną. Jeśli masz mniej niż 18 lat, a Twoi rodzice nie zgadzają się na zawarcie przez Ciebie umowy z inną stroną, nadal możesz być ponosi odpowiedzialność prawną za tę umowę.

Jak udowodnić zawarcie umowy ustnej w sądzie?

Jeżeli strona wnosi pozew, sąd musi wziąć pod uwagę, że może istnieć umowa ustna. Powód (osoba, która inicjuje pozew) jest odpowiedzialna za dostarczenie sądowi dowodu istnienia umowy ustnej. Może to obejmować:

* Dowód, że twoje słowo jest godne zaufania, ponieważ w przeszłości zawsze go dotrzymywałeś.

* Dowód, że druga strona postąpiła zgodnie ze swoimi obietnicami lub zamierzała postąpić zgodnie z nimi, dając lub otrzymując od ciebie coś wartościowego.

* Pisemna komunikacja pomiędzy Tobą a drugą stroną dotycząca wypełnienia umowy przed zawarciem rzeczywistej umowy. Umowy ustne nie mogą być udowodnione poprzez korespondencję mailową, tylko poprzez korespondencję pisemną, taką jak listy lub wiadomości mailowe z kopiami zachowanymi przez obie strony.

Jeden jedną z najtrudniejszych rzeczy do udowodnienia w przypadku umowy ustnej jest to, czy została ona zawarta, czy też nie. Sędzia weźmie pod uwagę następujące czynniki:

1) Gdzie i kiedy umowa została zawarta;

2) Rodzaj wymiany;

3) Czy byli jacyś świadkowie (osoby, które słyszały, jak któraś ze stron mówiła, czego chce i dlaczego); oraz

4) Jakikolwiek dowód na to, że jedna ze stron odwołała (anulowała) umowę.

Umowa ustna musi być honorowana tak długo, jak jest zgodna z prawem i nie narusza porządku publicznego lub nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem. Na przykład, jeśli zgodzisz się sprzedać swój samochód za 500 zł, wierzyciel nie może cię dopaść o kolejne 500 zł, ponieważ zawierając taką umowę, w rzeczywistości sprzedajesz swój samochód za 1.000 zł.

Umowy, które naruszają porządek publiczny i te, które nie są zgodne z prawem, nie będą egzekwowane przez sądy i nie można ich pozwać. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której jedna ze stron nie wie, że zawarła nielegalną lub niewykonalną umowę, ponieważ została ona jej błędnie przedstawiona; wtedy umowa może być wykonalna w pewnych okolicznościach.

Co masz prawo otrzymać na mocy ustnej umowy?

Jeśli sędzia stwierdzi, że istnieje ustna umowa pomiędzy dwoma stronami, masz prawo otrzymać wszystko, co wartościowe, obiecane w zamian za wykonanie usług lub przekazanie własności, jak opisano w umowie. Jeśli obie osoby wywiązały się ze swojej strony umowy, może również istnieć coś, co jest znane jako „konkretne wykonanie”, co oznacza, że sędzia wymaga, aby druga strona wywiązała się ze swojej części umowy zgodnie z obietnicą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *