Jakie są konsekwencje wypadku komunikacyjnego w Polsce – Sprawa karna

Mając styczność z polskim prawem karnym w momencie w związku z wypadkiem, należy wiedzieć, że istnieją trzy rodzaje kar za tego typu przewinienia. Pierwsza z nich ma zastosowanie, gdy nie ma żadnych konsekwencji, ponieważ albo nikt nie został ranny, albo jego obrażenia nie są wystarczająco poważne. Zwykle stosuje się ją, gdy szkoda wyniosła mniej niż 200 zł. Jeżeli podczas innej kolizji samochodowej wystąpiły szkody majątkowe większe niż 200 zł oraz obrażenia ciała związane z czasową niezdolnością do pracy trwającą dłużej niż 7 dni, wówczas należy zastosować do niego karę zmniejszoną na podstawie art. 86 par. 1 pkt 3 KK – co oznacza karę pozbawienia wolności od 0 do 6 miesięcy lub prace społeczne do 240 godzin. Jeżeli po wypadku samochodowym Jeżeli śmierć nastąpiła z winy sprawcy wypadku, to należy wiedzieć, że art. 118 Kodeksu Karnego przewiduje karę pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. Polskie prawo rozróżnia trzy rodzaje obrażeń ciała zadanych przez inną osobę. Za ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki uszczerbek na zdrowiu uważa się obrażenia zagrażające życiu ludzkiemu oraz zagrażające zdrowiu, których następstwem jest śmierć lub trwałe kalectwo. Poważnymi obrażeniami są również takie, które trwale niszczą, osłabiają lub istotnie obniżają jakość zewnętrznych i wewnętrznych narządów i tkanek oraz uszkodzenia płodu w czasie ciąży. Trzecim rodzajem jest uraz, który powoduje silny ból fizyczny i/lub cierpienie psychiczne w związku z wypadkiem, choć nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów.

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Polscy prokuratorzy zażądają obecności podejrzanego w sprawie karnej o wypadek drogowy tylko wtedy, gdy istnieją dowody na to, że brał on udział w tym przestępstwie. Jeśli tak się stanie, poszkodowani powinni natychmiast wysłać oświadczenie na policję i przedstawić wszystkie dowody, którymi dysponują – zwłaszcza zdjęcia zrobione bezpośrednio po wypadku i zanim został on przeniesiony w inne miejsce przez kogoś innego bez zgody poszkodowanych. Ponadto, jak najszybciej należy zażądać od świadczeniodawców dokumentów dotyczących obrażeń doznanych w wyniku wypadków komunikacyjnych, przechowywać je wraz z dokumentacją dotyczącą wydatków poniesionych z powodu obrażeń doznanych w wyniku kolizji samochodowej. Niestety, nawet jeśli w wyniku wypadku doznali Państwo obrażeń fizycznych lub ponieśli szkodę materialną Nie oznacza to jednak, że będą Państwo mogli otrzymać odszkodowanie. Prawo nie zezwala bowiem ofiarom, kierowcom i sprawcom wypadków drogowych na zawieranie wzajemnych ugód bez uznania ich przez sąd. Jeśli w sprawie wypadku samochodowego zostało wszczęte śledztwo, prokuratura może zdecydować o wszczęciu lub niewszczynaniu postępowania przeciwko sprawcy, a jeśli zostanie ono wszczęte, może go ścigać karą grzywny lub pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa z art. 178 kodeksu karnego.

Art. 179 k.k. mówi, że w przypadku śmierci spowodowanej zaniedbaniem w pracy lub służbie, które zagraża życiu i/lub zdrowiu człowieka, można wszcząć postępowanie karne na podstawie art. 178 – czyli karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat . W takim przypadku prokuratura może zdecydować, czy wszcząć postępowanie przeciwko sprawcy, a jeśli tak, to ścigać go karą grzywny lub pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa z art. 178 KK. Polskie prawo przewiduje, że oprócz odpowiedzialności karnej, istnieje również odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przestępstwem zawartym w art. 178-191 KK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *