Obowiązki radcy prawnego

Radcy prawni to eksperci prawni, którzy oferują porady prawne dla wszelkiego rodzaju podmiotów prawnych. Większość radców prawnych jest zatrudniona w kancelariach prawnych, ale mogą oni również pracować w dziale prawnym firmy lub w biurze obsługi prawnej korporacji. Ich głównym zadaniem jest doradzanie firmom w kwestiach prawnych związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą oraz negocjowanie umów.

Doradcy prawni przygotowują również umowy do podpisu przez klientów, dbając w ten sposób o zabezpieczenie interesów klientów w przyszłych sporach prawnych z ich partnerami biznesowymi. Przy sporządzaniu dokumentów dotyczących współpracy administracyjnej pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwowymi lub jednostkami administracji rządowej odpowiadają za uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód. Poświadczają podpisy przy podpisywaniu oficjalnych umów pomiędzy polskimi firmami a zagranicznymi partnerami biznesowymi. Doradzając międzynarodowym podmiotom gospodarczym działającym w Polsce Doradcy prawni informują firmy o praktykach prawnych w Polsce.

To tylko niektóre z obowiązków radców prawnych. Wykonują oni wiele innych zadań prawnych, zawsze ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i interesów swoich klientów.

Jakie perspektywy zawodowe mają radcowie prawni? 

Według danych pochodzących z Indeksu Zawodów Personnel Service, doradztwo prawne jest obecnie jednym z najprężniej rozwijających się zawodów w Polsce. Szacuje się, że do 2020 roku w tym zawodzie będzie potrzebnych dwa razy więcej specjalistów z dziedziny prawa niż obecnie. Liczba radców prawnych znacząco wzrosła dzięki wzrostowi zapotrzebowania na usługi prawne, wynikającemu z rozwoju handlu i innych form działalności gospodarczej, wzrostu kapitału zagranicznego zainwestowanego w polskie firmy, zmian w polskim ustawodawstwie (np. prawa do współdecydowania o zarządy spółek), zmiany prawne w zakresie prawa pracy.

Istnieje wiele biur doradztwa prawnego, które oferują również radcom prawnym miejsca pracy umożliwiające wykonywanie zawodu. Jeden radca prawny może w ciągu swojej kariery zawodowej pracować w kilku różnych kancelariach, a stabilne zatrudnienie uzyskuje dopiero w starszym wieku (np. w związku z przejściem na emeryturę). Trudno jest zatem określić, ile zarabiają radcowie prawni; zarobki radców prawnych różnią się w zależności od lat doświadczenia i liczby lat wykonywania zawodu.

Sektory o zwiększonym zapotrzebowaniu na radców prawnych 

Za perspektywiczne obszary dla radców prawnych uważa się następujące sektory: firmy doradcze na rynku ubezpieczeniowym (np. agencje ratingowe), banki, przemysł naftowy, chemiczny; farmaceutyczny; sektor rolniczy; branża nieruchomości ; sektor dystrybucyjny; sektor technologii informacyjnych/ ICT.

Doświadczenie i widełki płacowe dla radców prawnych 

Doradztwo prawne to zawód o bardzo wysokiej barierze wejścia, gdyż liczba absolwentów wydziałów prawa wynosi co roku ok. 70 tys. osób. Biura doradztwa prawnego zatrudniają zazwyczaj prawników, którzy odbyli obowiązkową praktykę zawodową w kancelarii prawnej, która trwa dwa lata od ukończenia studiów. Po upływie tych dwóch lat młodzi prawnicy mogą ubiegać się o pracę w innych firmach prawniczych lub mogą rozpocząć pracę na własny rachunek (np. jako prawnicy samozatrudnieni).

Zgodnie z danymi zawartymi w Indeksie Zawodów Personelu, prawie połowa polskich radców prawnych ma mniej niż 30 lat, a tylko 5% jest w wieku powyżej 50 lat; tendencja ta różni się w zależności od regionu, w którym się znajduje. W Warszawie radcowie prawni w wieku od 25 do 29 lat stanowią jedną trzecią tej grupy zawodowej.

Najniższe zarobki radców prawnych w Polsce wynoszą 4 500 PLN miesięcznie, a najwyższe wahają się między 8 000 PLN a 12 000 PLN miesięcznie. Należy pamiętać, że radca prawny to zawód, który wymaga wiedzy prawniczej zdobytej w trakcie studiów wyższych. Oprócz pracy z klientami z różnych branż, radcowie prawni biorą czynny udział w wewnętrznych pracach prawnych firm (np. sporządzanie aktów prawnych). W związku z tym radcowie prawni mogą udzielać kompleksowych porad prawnych klientom zewnętrznym oraz analizować spory związane z ich dziedziną specjalizacji. Warunki rynkowe mają również duży wpływ na wysokość zarobków; wynagrodzenie radcy prawnego jest zazwyczaj obliczane w następujący sposób : usługi doradztwa prawnego – koszt za godzinę lub dzień, opinia prawna – koszt za sprawę.

Zawód prawnika w Polsce jest nadal wysoko ceniony przez ogół społeczeństwa, ponieważ radcy prawni są postrzegani jako eksperci posiadający dogłębną wiedzę na temat zagadnień prawnych. Takie postrzeganie umożliwia im pracę dla wielu różnych sektorów, np. firm, które nie są związane wymogami prawnymi lub przepisami (np. firmy rodzinne).

Należy jednak pamiętać, że zanim radcy prawni osiągną wysokie wynagrodzenie, miną lata nauki i praktyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *